Tag Archive: ตู้โทรศัพท์

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 3 ในเขตเทศบาลหนูมีตู้โทรศัพท์ตั้งอยู่ตามทางเท้าหรือริมถนน หนูจะเก็บภาษีได้หรือไม่

คำถามข้อที่ 3 ในเขตเทศบาลหนูมีตู้โทรศัพท์ตั้งอยู่ตามทางเท้าหรือริมถนน หนูจะเก็บภาษีได้หรือไม่

ม.ค.
28

คำถามข้อที 31 หลายเทศบาลมีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนจากตู้โทรศัพท์ บางแห่งศาลพิพากษาให้ยกการประเมินให้ประเมินใหม่ เทศบาลจะวิธีการอย่างไรในการคิดคำนวณค่ารายปี

คำถามข้อที 31 หลายเทศบาลมีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนจากตู้โทรศัพท์ บางแห่งศาลพิพากษาให้ยกการประเมินให้ประเมินใหม่ เทศบาลจะวิธีการอย่างไรในการคิดคำนวณค่ารายปี

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com