Tag Archive: ภาษีบำรุงท้องที่

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 16 ถ้าอำเภอส่งใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่ให้ อบต. ไม่ทันและหรือจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี …

คำถามข้อที่ 16 ถ้าอำเภอส่งใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่ให้ อบต. ไม่ทันและหรือจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี เมื่อมีผู้เสียภาษีมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ไม่มีใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่จะออกให้ผู้เสียภาษี อบต.จะทำอย่างไร

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 38 ที่ดินแปลงหนึ่งเป็นของนางสาว ง. ติดจำนองธนาคาร ต่อมามีคำสั่งศาลให้ขายที่ดินให้ธนาคาร ธนาคารได้ยื่นหนังสือมายัง อบต. เพื่อให้ประเมินภาษีบำรุงท้องที่ แต่ที่ดินแปลงนี้มีปั๊มน้ำมันอยู่ด้วย อบต.จะประเมินภาษีบำรุงท้องที่ได้หรือไม่

คำถามข้อที่ 38 ที่ดินแปลงหนึ่งเป็นของนางสาว ง. ติดจำนองธนาคาร ต่อมามีคำสั่งศาลให้ขายที่ดินให้ธนาคาร ธนาคารได้ยื่นหนังสือมายัง อบต. เพื่อให้ประเมินภาษีบำรุงท้องที่ แต่ที่ดินแปลงนี้มีปั๊มน้ำมันอยู่ด้วย อบต.จะประเมินภาษีบำรุงท้องที่ได้หรือไม่

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com