Tag Archive: ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 42 จำเป็นต้องเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไหมคะเป็นชาวบ้านค่ะ…

คำถามข้อที่ 42 จำเป็นต้องเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไหมคะเป็นชาวบ้านค่ะ 1. เลี้ยงหมู 2.โคนม แต่ปีก่อนๆ ไม่เคยเก็บมาเลยแต่ต้น

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 28 เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีไปแจ้งให้บริษัทแห่งหนึ่ง เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เปิดกิจการมา 2 ปีแล้วและค้างภาษีอยู่…

คำถามข้อที่ 28 เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีไปแจ้งให้บริษัทแห่งหนึ่ง เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เปิดกิจการมา 2 ปีแล้วและค้างภาษีอยู่ แต่หัวหน้าส่วนโยธาบอกว่าไปเก็บภาษีไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้รับใบอนุญาตใช้อาคาร เพราะเหตุว่าอาคารก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ จะเก็บภาษีได้หรือไม่และเจ้าของจะขอผ่อนชำระ จะพิจารณาให้ได้หรือไม่ คำตอบ พิจารณาว่า เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสามารถเข้าอยู่อาศัยและประกอบกิจการมาแล้ว 2 ปี จึงเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ต้องเสียภาษี แม้ว่าโรงเรือนดังกล่าวยังไม่ได้ใบอนุญาตรับรองใช้อาคารด้วยเหตุก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร ไม่มีผลต่อกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการจัดเก็บภาษีไม่เป็นผลทำให้โรงเรือนที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนนั้น ถูกกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารได้เลย สำหรับการผ่อนชำระภาษี จะกระทำได้เฉพาะปีภาษีที่มีการแจ้งประเมิน โดยผู้ถูกประเมินจะต้องยื่นคำร้องขอผ่อนชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541)

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com