Tag Archive: รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

มิ.ย.
29

รางวัล อปท. ด้านการป้องกันการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจึงได้พิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักยกย่องของสังคม

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com