รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี 2546-2552

หลักเกณฑ์ รางวัล อปท.ที่มีการจัดการที่ดี
1 จังหวัด : กระบี่
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.กระบี่ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 ทม.กระบี่ กระบี่ จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
3 ทต.ปลายพระยา ปลายพระยา จัดการที่ดี
4 อบต.อ่าวนาง เมืองกระบี่ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.ไสไทย เมืองกระบี่ รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.หนองทะเล เมืองกระบี่ จัดการที่ดี
7 อบต.ดินอุดม ลำทับ รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
  รวม 7
2 จังหวัด : กาญจนบุรี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.หนองขาว ท่าม่วง จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
2 ทต.รางหวาย พนมทวน จัดการที่ดี
3 อบต.วังเย็น เมืองกาญจนบุรี รางวัลชมเชย
4 อบต.หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
5 อบต.กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3
6 อบต.ท่ามะกา ท่ามะกา รางวัลที่ 3
7 อบต.วังศาลา ท่าม่วง จัดการที่ดี
8 อบต.พระแท่น ท่ามะกา รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.รางหวาย พนมทวน จัดการที่ดี
10 อบต.ดอนขมิ้น ท่ามะกา รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.หนองปรือ หนองปรือ จัดการที่ดี
  รวม 11
3 จังหวัด : กาฬสินธุ์
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 ทต.ธัญญา กมลาไสย จัดการที่ดี
3 อบต.ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ รางวัลชมเชย
4 อบต.หัวนาคำ ยางตลาด รางวัลชมเชย
5 อบต.หนองบัว หนองบัว จัดการที่ดี
6 อบต.หัวงัว ยางตลาด รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.หนองผือ เขาวง รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
8 อบต.โพนงาม กมลาไสย รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.ทุ่งคลอง คำม่วง รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
10 อบต.สามัคคี ร่องคำ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.สมเด็จ สมเด็จ รางวัลชมเชย
12 อบต.นิคม สหัสขันธ์ รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
13 อบต.นามะเขือ สหัสขันธ์ รางวัลที่ 3
14 อบต.เนินยาง คำม่วง จัดการที่ดี
15 อบต.ภู่ดิน เมืองกาฬสินธุ์ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
16 อบต.หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ จัดการที่ดี
17 อบต.โพนงาม กมลาไสย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
18 อบต.หนองกุงศรี หนองกุงศรี จัดการที่ดี
19 อบต.เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ จัดการที่ดี
  รวม 19
4 จังหวัด : กำแพงเพชร
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร รางวัลที่ 2
2 ทม.กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
3 ทต.ลานกระบือ ลานกระบือ จัดการที่ดี
4 อบต.คลองลานพัฒนา คลองลาน จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี จัดการที่ดี
6 อบต.ลานกระบือ ลานกระบือ รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
7 อบต.โนนพลวง ลานกระบือ รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
8 อบต.สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.วังแขม คลองขลุง รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.คลองพิไกร พรานกระต่าย รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
11 อบต.เทพนิมิตร บึงสามัคคี รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
12 อบต.ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
13 อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร รางวัลชมเชย
  รวม 13
5 จังหวัด : ขอนแก่น
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.ขอนแก่น เมืองขอนแก่น รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
2 ทน.ขอนแก่น เมืองขอนแก่น รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
3 อบต.บึงเนียม เมืองขอนแก่น รางวัลที่ 3
4 อบต.หนองโน กระนวน รางวัลที่ 3
5 อบต.ห้วยโจด กระนวน รางวัลชมเชย
6 อบต.ดูนสาด กระนวน รางวัลชมเชย
7 อบต.ห้วยยาง กระนวน รางวัลชมเชย
8 อบต.สวนหม่อน มัญจาคีรี รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.หนองแปน มัญจาคีรี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
10 อบต.เมืองเก่า เมืองขอนแก่น จัดการที่ดี
11 อบต.โนนสะอาด ชุมแพ จัดการที่ดี
12 อบต.โนนโฆ้ง บ้านฝาง รางวัลที่ 2
13 อบต.โนนข่า พล รางวัลที่ 1
14 อบต.น้ำพอง น้ำพอง รางวัลที่ 2
15 อบต.ในเมือง บ้านไผ่ จัดการที่ดี
16 อบต.โนนทัน หนองเรือ จัดการที่ดี
17 อบต.บัวเงิน น้ำพอง จัดการที่ดี
18 อบต.นาข่า มัญจาคีรี จัดการที่ดี
  รวม 18
6 จังหวัด : จันทบุรี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.จันทบุรี เมืองจันทบุรี จัดการที่ดี
2 ทม.ขลุง ขลุง รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 ทต.ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฎ จัดการที่ดี
4 อบต.อ่างคีรี มะขาม รางวัลที่ 1
5 อบต.มะขาม มะขาม รางวัลที่ 3
6 อบต.วังใหม่ นายายอาม รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1
7 อบต.วังสรรพรส ขลุง รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
8 อบต.สองพี่น้อง ท่าใหม่ จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.บางกะไชย แหลมสิงห์ รางวัลที่ 3
10 อบต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จัดการที่ดี
11 อบต.พลวง เขาคิชฌกูฎ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
12 อบต.ทับไทร โป่งน้ำร้อน จัดการที่ดี
  รวม 12
7 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา จัดการที่ดี
2 ทต.ท่าข้าม บางปะกง รางวัลชมเชย
3 อบต.บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
4 อบต.หนองแหน พนมสารคาม รางวัลที่ 3
5 อบต.เขาหินซ้อน พนมสารคาม รางวัลที่ 3
6 อบต.เกาะขนุน พนมสารคาม จัดการที่ดี
7 อบต.ศาลาแดง บางน้ำเปี้ยว จัดการที่ดี จัดการที่ดี
8 อบต.บ้านซ่อง พนมสารคาม จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.เมืองเก่า พนมสารคาม รางวัลชมเชย
10 อบต.บางปะกง ปางปะกง รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2
11 อบต.สำโรง แปลงยาว รางวัลชมเชย
12 อบต.บางสมัคร บางปะกง จัดการที่ดี
13 อบต.แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ จัดการที่ดี
  รวม 13
8 จังหวัด : ชลบุรี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.ชลบุรี เมืองชลบุรี จัดการที่ดี
2 ทม.บ้านบึง บ้านบึง รางวัลที่ 3
3 ทม.ศรีราชา ศรีราชา จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการดีเด่น
4 ทต.บางพระ ศรีราชา รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
5 อบต.ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1
6 อบต.เกษตรสุวรรณ บ่อทอง รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
7 อบต.หนองปรือ บางละมุง รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2
8 อบต.สัตหีบ สัตหีบ จัดการที่ดี
9 อบต.ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.หนองปลาไหล บางละมุง รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.พลูตาหลวง สัตหีบ รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
12 อบต.หน้าประดู่ พานทอง รางวัลชมเชย
13 อบต.บ่อวิน ศรีราชา จัดการที่ดี
14 อบต.คลองกิ่ว บ้านบึง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
15 อบต.หนองรี เมืองชลบุรี จัดการที่ดี
  รวม 15
9 จังหวัด : ชัยนาท
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.ชัยนาท เมืองชัยนาท รางวัลที่ 1
2 ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
3 ทต.หันคา หันคา จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.ธรรมามูล เมืองชัยนาท รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2
5 อบต.หนองแซง หันคา รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.เนินขาม เนินขาม จัดการที่ดี
7 อบต.มะขามเฒ่า วัดสิงห์ จัดการที่ดี
8 อบต.หันคา หันคา จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.ไพรนกยูง หันคา รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
10 อบต.บ้านกล้วย เมืองชัยนาท จัดการที่ดี
11 อบต.แพรกศรีราชา สวรรคบุรี รางวัลที่ 3
12 อบต.ตลุก สรรพยา จัดการที่ดี
13 อบต.ห้วยงู หันคา จัดการที่ดี
  รวม 13
10 จังหวัด : ชัยภูมิ
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.บ้านเพชรภูเขียว ภูเขียว จัดการที่ดี
2 ทต.แก้งคร้อ แก้งคร้อ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.โพนทอง เมืองชัยภูมิ รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.นาฝาย เมืองชัยภูมิ รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
5 อบต.กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
6 อบต.หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ รางวัลชมเชย
7 อบต.ศรีสำราญ ดอนสวรรค์ รางวัลที่ 1
8 อบต.ชีบน บ้านเขว้า รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
9 อบต.โอโล ภูเขียว รางวัลที่ 3
10 อบต.โสกปลาดุก หนองบัวระเหว รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
11 อบต.นางแดด หนองบัวแดง จัดการที่ดี
12 อบต.โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ จัดการที่ดี
13 อบต.บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ จัดการที่ดี
14 อบต.ธาตุทอง ภูเขียว จัดการที่ดี
15 อบต.บ้านแท่น บ้านแท่น จัดการที่ดี จัดการที่ดี
16 อบต.ละหาน จัตุรัส รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
17 อบต.บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
18 อบต.รอบเมือง เมืองชัยภูมิ จัดการที่ดี
  รวม 18
11 จังหวัด : ชุมพร
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.วังไผ่ เมืองชุมพร รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
2 อบต.ครน สวี รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.บางหมาก เมืองชุมพร จัดการที่ดี
4 อบต.สวนแตง ละแม จัดการที่ดี
5 อบต.บ้านควน หลังสวน รางวัลที่ 2
6 อบต.บางสน ประทิว รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 3
7 อบต.เขาค่าย สวี รางวัลที่ 1
8 อบต.ขุนกะทิง เมืองชุมพร จัดการที่ดี
9 อบต.ปากคลอง ปะทิว จัดการที่ดี
10 อบต.ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร จัดการที่ดี
11 อบต.วิสัยใต้ สวี จัดการที่ดี
  รวม 11
12 จังหวัด : ตรัง
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทน.ตรัง เมืองตรัง รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 ทต.ห้วยยอด ห้วยยอด จัดการที่ดี
3 อบต.เขากอบ ห้อยยอด จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.ควนธานี กันตัง จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.นาท่ามใต้ เมืองตรัง รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
6 อบต.บางสัก กันตัง รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
7 อบต.บางหมาก กันตัง รางวัลชมเชย
8 อบต.ช่อง นาโยง รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
9 อบต.ควนเมา รัษฎา รางวัลที่ 3
10 อบต.ท่าสะบ้า วังวิเศษ รางวัลชมเชย
  รวม 10
13 จังหวัด : ตราด
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.ตราด เมืองตราด จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
3 ทต.น้ำเชี่ยว แหลมงอบ รางวัลชมเชย
4 ทต.หนองบอน บ่อไร่ จัดการที่ดี
5 อบต.หนองบอน บ่อไร่ จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.บางปิด แหลมงอบ จัดการที่ดี
7 อบต.ชำราก เมืองตราด จัดการที่ดี จัดการที่ดี
8 อบต.วังกระแจะ เมืองตราด รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2
9 อบต.แหลมกัด เมืองตราด รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.หนองโสน เมืองตราด รางวัลที่ 3
11 อบต.ท่ากุ่ม เมืองตราด รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
12 อบต.ห้วงน้ำขาว เมืองตราด รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
13 อบต.ท่าโสม เขาสมิง จัดการที่ดี
  รวม 13
14 จังหวัด : ตาก
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.ตาก เมืองตาก รางวัลชมเชย
2 ทม.แม่สอด แม่สอด จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.วังหิน เมืองตาก รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 1
4 อบต.สมอโคน บ้านตาก รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
5 อบต.พระธาตุเผาแดง แม่สอด จัดการที่ดี
6 อบต.วังหมัน สามเงา รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.ตากตก บ้านตาก จัดการที่ดี
8 อบต.แม่ปะ แม่สอด รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.แม่ต้าน ท่าสองยาง จัดการที่ดี
  รวม 9
15 จังหวัด : นครนายก
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบต.ดอนยอ เมืองนครนายก รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
2 อบต.บ้านใหญ่ เมืองนครนายก รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1
3 อบต.องครักษ์ องครักษ์ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.เกาะหวาย ปากพลี จัดการที่ดี
5 อบต.ท่าช้าง เมืองนครนายก จัดการที่ดี
6 อบต.วังกระโจม เมืองนครนายก รางวัลที่ 2
7 อบต.บึงศาล องครักษ์ รางวัลที่ 3
8 อบต.ศรีษะกระบือ องครักษ์ รางวัลที่ 3
9 อบต.หรหมณี เมืองนครนายก จัดการที่ดี
10 อบต.ปากพลี ปากพลี จัดการที่ดี
11 อบต.ทองหลาง บ้านนา จัดการที่ดี
  รวม 11
16 จังหวัด : นครปฐม
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทน.นครปฐม เมืองนครปฐม จัดการที่ดี
2 ทต.ธรรมศาลา เมืองนครปฐม รางวัลที่ 1
3 ทต.โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม รางวัลที่ 2
4 ทต.สามง่าม ดอนตูม จัดการที่ดี
5 อบต.กระทุ้มล้ม สามพราน จัดการที่ดี
6 อบต.ศาลายา พุทธมณฑล จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.หนองดินแดง เมืองนครปฐม จัดการที่ดี
8 อบต.สามพราน สามพราน จัดการที่ดี
9 อบต.สนามจันทร์ เมืองนครปฐม รางวัลที่ 2 รางวัลชมเชย
10 อบต.วังเย็น เมืองนครปฐม รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 3
11 อบต.นครปฐม เมืองนครปฐม รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
12 อบต.บางไทรป่า บางเลน จัดการที่ดี
13 อบต.ไร่ขิง สามพราน รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1
14 อบต.ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
15 อบต.ศรีษะทอง นครชัยศรี จัดการที่ดี
16 อบต.มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล จัดการที่ดี
17 อบต.บางแก้วฟ้า นครชัยศรี จัดการที่ดี
  รวม 17
17 จังหวัด : นครพนม
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.ธาตุพนม ธาตุพนม รางวัลชมเชย
2 อบต.นาทราย เมืองนครพนม รางวัลที่ 2
3 อบต.อาจสามารถ เมืองนครพนม รางวัลชมเชย
4 อบต.พระซอง นาแก รางวัลที่ 1
5 อบต.นาถ่อน ธาตุพนม จัดการที่ดี
6 อบต.เรณูใต้ เรณูนคร จัดการที่ดี
7 อบต.พุ่มแก นาแก รางวัลที่ 3
8 อบต.หนองช่อ นาแก จัดการที่ดี
9 อบต.รามราช ท่าอุเทน รางวัลที่ 3
10 อบต.ดอนนางหงส์ ธาตุพนม รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.โพนบก โพนสวรรค์ รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
12 อบต.นางาม เรณูนคร จัดการที่ดี จัดการที่ดี
13 อบต.บ้านกลาง เมืองนครพนม รางวัลชมเชย
14 อบต.ธาตุพนม ธาตุพนม จัดการที่ดี
15 อบต.โพนทอง เรณูนคร จัดการที่ดี จัดการที่ดี
  รวม 15
18 จังหวัด : นครราชสีมา
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทน.นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา รางวัลชมเชย
2 ทต.บัวใหญ่ บัวใหญ่ รางวัลที่ 3
3 ทต.เสิงสาง เสิงสาง จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.สุรนารี เมืองนครราชสีมา จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.หัวทะเล เมืองนครราชสีมา รางวัลที่ 1
6 อบต.นากลาง สูงเนิน รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
7 อบต.ท่าจะขลุง โชคชัย รางวัลที่ 3
8 อบต.ท่าอ่าง โชคชัย รางวัลที่ 1
9 อบต.หนองจะบก เมืองนครราชสีมา จัดการที่ดี
10 อบต.เมืองเกษตร ขามสะแกแสง จัดการที่ดี
11 อบต.สุขเกษม ปักธงชัย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
12 อบต.หนองตะไก้ สูงเนิน จัดการที่ดี จัดการที่ดี
13 อบต.กุดโบสถ์ เสิงสาง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
14 อบต.ตะเคียน ด่านขุนทด จัดการที่ดี
15 อบต.ภูหลวง ปักธงชัย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
16 อบต.หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา จัดการที่ดี
17 อบต.สูงเนิน สูงเนิน จัดการที่ดี
18 อบต.อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว จัดการที่ดี
19 อบต.วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว รางวัลที่ 2
20 อบต.ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ รางวัลที่ 3
21 อบต.ด่านเกวียน โชคชัย รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
22 อบต.ตะคุ ปักธงชัย รางวัลชมเชย
23 อบต.ดอนมัน ประทาย รางวัลชมเชย
24 อบต.ทับสวาย ห้วยแถลง จัดการที่ดี
25 อบต.บิง โนนสูง จัดการที่ดี
26 อบต.ดอน ปักธงชัย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
27 อบต.หินดาด ด่านขุนทด จัดการที่ดี
  รวม 27
19 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบต.ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 อบต.นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช จัดการที่ดี
3 อบต.กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช รางวัลที่ 1
4 อบต.ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.เกาะเพชร หัวไทร รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 1
6 อบต.หัวไทร หัวไทร รางวัลที่ 2
7 อบต.มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช รางวัลที่ 3
8 อบต.ทุ่งใส สิชล รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
9 อบต.ท้องเนียน ขนอม จัดการที่ดี
10 อบต.วังหิน บางขัน รางวัลชมเชย
11 อบต.นากะชะ ฉวาง รางวัลชมเชย
12 อบต.ท่าดี จัดการที่ดี
  รวม 12
20 จังหวัด : นครสวรรค์
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.พยุหะ พยุหะคีรี จัดการที่ดี
2 อบต.หัวถนน ท่าตะโก รางวัลที่ 1
3 อบต.เขาชายธง ตากฟ้า จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.หัวหวาย ตาคลี จัดการที่ดี
5 อบต.ตากฟ้า ตาก รางวัลที่ 2
6 อบต.หนองพิกุล ตากฟ้า รางวัลที่ 3
7 อบต.เกยไชย ชุมแสง จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
8 อบต.สุขสำราญ ตากฟ้า จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.หนองบัว หนองบัว รางวัลที่ 1
10 อบต.สระทะเล พยุหะคีรี รางวัลที่ 2
11 อบต.เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รางวัลที่ 3
12 อบต.ห้วยใหญ่ หนองบัว รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
13 อบต.ย่านมัทรี พยุหะคีรี รางวัลชมเชย
14 อบต.แม่เลย์ แม่วงศ์ รางวัลชมเชย
15 อบต.บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ จัดการที่ดี
16 อบต.บางแก้ว บรรพตพิสัย จัดการที่ดี
  รวม 16
21 จังหวัด : นนทบุรี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทน.นนทบุรี เมืองนนทบุรี จัดการที่ดี
2 ทน.ปากเกร็ด ปากเกร็ด จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.บางคูรัด บางบัวทอง จัดการที่ดี
4 อบต.ไทรม้า เมืองนนทบุรี รางวัลที่ 3
5 อบต.คลองขวาง ไทรน้อย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.พิมลราช บางบัวทอง รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.บ้านใหม่ บางใหญ่ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
8 อบต.บางตะไนย์ ปากเกร็ด จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.บางรักพัฒนา บางบัวทอง รางวัลที่ 2
10 อบต.ราษฎร์นิยม ไทรน้อย จัดการที่ดี
11 อบต.ไทรน้อย ไทรน้อย จัดการที่ดี
12 อบต.บางสีทอง บางกรวย รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
13 อบต.ไทรใหญ่ ไทรใหญ่ จัดการที่ดี
14 อบต.บางขนุน บางกรวย รางวัลที่ 3
15 อบต.ลำโพ ลำโพ จัดการที่ดี
  รวม 15
22 จังหวัด : นราธิวาส
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.เมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 ทต.ตากใบ ตากใบ รางวัลชมเชย
3 ทต.ตัยหยงมัส ระแงะ จัดการที่ดี
4 อบต.มูโน๊ะ สุโหงโก -ลก จัดการที่ดี
5 อบต.มะนังตายอ เมืองนราธิวาส จัดการที่ดี
6 อบต.นานาค ตากใบ จัดการที่ดี
7 อบต.ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ จัดการที่ดี
8 อบต.กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส รางวัลที่ 1 รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
9 อบต.กะลุวอ เมืองนราธิวาส รางวัลชมเชย
10 อบต.ปางปอ เมืองนราธิวาส รางวัลที่ 1
11 อบต.ลำภู เมืองนราธิวาส รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
12 อบต.รือเสาะออก รือเสาะ รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3
13 อบต.บาเระใต้ บาเจาะ รางวัลที่ 3
14 อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี จัดการที่ดี
15 อบต.ยี่งอ ยี่งอ จัดการที่ดี
16 อบจ.น่าน เมืองน่าน จัดการดีเด่น จัดการที่ดี
17 ทม.น่าน เมืองน่าน รางวัลชมเชย
18 อบต.นาเหลือง เวียงสา รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
19 อบต.จอมจันทร์ เวียงสา รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
20 อบต.น้ำปั่น เวียงสา รางวัลชมเชย
21 อบต.ศิลาแลง ปัว รางวัลที่ 2
22 อบต.ดู่ใต้ เมืองน่าน จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
23 อบต.ผาสิงห์ เมืองน่าน จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
24 อบต.เรือง เมืองน่าน จัดการที่ดี
25 อบต.นาน้อย นาน้อย จัดการที่ดี
26 อบต.ริม ท่าวังผา จัดการที่ดี
27 อบต.กลางเวียง เวียงสา จัดการที่ดี
28 อบต.น้ำตก นาน้อย จัดการที่ดี
29 อบต.ผาทอง ท่าวังผา รางวัลที่ 3
30 อบต.ศรีษะเกษ นาน้อย รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
31 อบต.นาปัง ภูเพียง รางวัลที่ 3
  รวม 31
23 จังหวัด : บุรีรัมย์
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ รางวัลชมเชย
2 ทต.ประโคนชัย ประโคนชัย จัดการที่ดี
3 ทต.อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ จัดการที่ดี
4 อบต.หนองแวง ละหานทราย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.หนองไม้งาม บ้านกรวด จัดการที่ดี
7 อบต.ตาเสา ห้วยราช จัดการที่ดี
8 อบต.บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1
9 อบต.ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ จัดการที่ดี
10 อบต.สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ รางวัลชมเชย
11 อบต.ประทัดบุ ประโคนชัย รางวัลที่ 1
12 อบต.เมืองฝ้าย หนองหงส์ รางวัลที่ 3
13 อบต.หนองชัยศรี หนองหงส์ รางวัลชมเชย
14 อบต.บ้านแขก คูเมือง รางวัลที่ 2
15 อบต.ชำนิ ชำนิ รางวัลที่ 3
16 อบต.ถาวร เฉลิมพระเกียรติ รางวัลชมเชย
17 อบต.อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ จัดการที่ดี
18 อบต.บึงเจริญ บ้านกรวด จัดการที่ดี จัดการที่ดี
19 อบต.โคกขมิ้น พลับพลาชัย จัดการที่ดี
20 อบต.เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ จัดการที่ดี
  รวม 20
24 จังหวัด : ปทุมธานี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.รังสิต ธัญบุรี จัดการที่ดี
2 ทต.บึงยี่โถ ธัญบุรี รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.คลองสาม คลองหลวง จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
4 อบต.เชียงรากน้อย สามโคก จัดการที่ดี
5 อบต.บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1
6 อบต.ระแหง ลาดหลุมแก้ว รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 3
7 อบต.คลองสี่ คลองหลวง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
8 อบต.บ้านงิ้ว สามโคก จัดการที่ดี
  รวม 8
25 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.หัวหิน หัวหิน รางวัลที่ 2
2 ทต.ปราณบุรี ปราณบุรี รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
3 อบต.บางสะพานน้อย บางสะพานน้อย จัดการที่ดี
4 อบต.เขาน้อย ปราณบุรี รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
5 อบต.ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ รางวัลที่ 1
6 อบต.ทองมงคล บางสะพาน รางวัลที่ 2
7 อบต.ทับใต้ หัวหิน จัดการที่ดี
8 อบต.คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดการที่ดี
9 อบต.ไชยราช บางสะพานน้อย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.หนองตาแต้ม ปราณบุรี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.พงค์ประศาสน์ บางสะพาน รางวัลที่ 3
12 อบต.สามกระทาย กุยบุรี รางวัลที่ 2
13 ลบต.แม่รำพึง บางสะพาน จัดการที่ดี จัดการที่ดี
14 อบต.หินเหล็กไฟ หัวหิน จัดการที่ดี
  รวม 14
26 จังหวัด : ปราจีนบุรี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี รางวัลที่ 1 รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
2 ทม.ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี รางวัลชมเชย
3 อบต.หัวหว้า ศรีมหาโพธ์ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.บุฝ้าย ประจันตคาม จัดการที่ดี
6 อบต.นาดี นาดี จัดการที่ดี
7 อบต.ดงบัง ประจันตคาม จัดการที่ดี
8 อบต.ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี รางวัลที่ 2
9 อบต.บ่อทอง กบินทร์บุรี รางวัลที่ 3
10 อบต.บุพราหมณ์ นาดี รางวัลที่ 1
11 อบต.เกาะลอย ประจันตคาม รางวัลที่ 2
12 อบต.โคกปีบ ศรีมโหสพ รางวัลที่ 3
13 อบต.ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ จัดการที่ดี
  รวม 13
27 จังหวัด : ปัตตานี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.ปัตตานี เมืองปัตตานี จัดการที่ดี
2 ทม.ปัตตานี เมืองปัตตานี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ จัดการที่ดี
4 อบต.รูสะมิแล เมืองปัตตานี รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
5 อบต.ประดู่ โคกโพธิ์ จัดการที่ดี
6 อบต.ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี รางวัลชมเชย
7 อบต.บานา เมืองปัตตานี รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
8 อบต.ป่าไร่ แม่ลาน จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.เขาตูม ยะรัง รางวัลที่ 2
10 อบต.สะดาวา ยะรัง รางวัลที่ 2
11 อบต.บ้านนอก ปานาเระ รางวัลที่ 1
12 อบต.ควน ปะนาเระ รางวัลที่ 3
13 อบต.ปิยามุมัง ยะหริ่ง รางวัลชมเชย
  รวม 13
28 จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.อโยธยา พระนครศรีอยุธยา รางวัลชมเชย
2 ทต.นครหลวง นครหลวง รางวัลที่ 3
3 ทต.บางนมโค เสนา จัดการที่ดี
4 อบต.ตลาดเกรียบ บางปะอิน รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
5 อบต.คลองจิก บางปะอิน รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
6 อบต.เชียงรากน้อย บางปะอิน รางวัลชมเชย
7 อบต.พุทเลา บางปะหัน รางวัลที่ 2
8 อบต.พระแก้ว ภาชี รางวัลที่ 1
9 อบต.บางนมโค เสนา จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.ท่าหลวง ท่าเรือ จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.จำปา ท่าเรือ จัดการที่ดี
12 อบต.สามบัณฑิต อุทัย จัดการที่ดี
13 อบต.บ้านร่อม ท่าเรือ จัดการที่ดี
14 อบต.เทพมงคล บางซ้าย รางวัลที่ 2 รางวัลชมเชย
15 อบต.กระแชง บางไทร รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
16 อบต.ทับน้ำ บางปะหัน จัดการที่ดี
17 อบต.ลำไทร วังน้อย จัดการที่ดี
18 อบต.บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา จัดการที่ดี
  รวม 18
29 จังหวัด : พะเยา
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ จัดการที่ดี
2 อบต.ท่าวังทอง เมืองพะเยา รางวัลที่ 2
3 อบต.ทุ่งกล้วย ภูซาง รางวัลที่ 1
4 อบต.ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
5 อบต.ศรีถ้อย แม่ใจ รางวัลที่ 2
6 อบต.ออย ปง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.เชียงม่วน เชียงม่วน จัดการที่ดี
8 อบต.ขุนควร ปง จัดการที่ดี
9 อบต.เจริญราษฎร์ เจริญราษฎร์ จัดการที่ดี
10 อบต.แม่ปืม เมืองพะเยา จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.เชียงแรง ภูซาง จัดการที่ดี
12 อบต.เชียงบาน เชียงคำ รางวัลที่ 3
13 อบต.ป่าแฝก แม่ใจ จัดการที่ดี
14 อบต.ร่มเย็น เชียงคำ จัดการที่ดี
  รวม 14
30 จังหวัด : พังงา
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบต.บางไทร ตะกั่วป่า จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
2 อบต.ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา รางวัลที่ 2
3 อบต.นบปริง เมืองพังงา รางวัลที่ 3
4 อบต.แม่นางขาว คุระบุรี จัดการที่ดี
5 อบต.ตากแดด เมืองพังงา รางวัลที่ 3
6 อบต.ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
7 อบต.บางนายสี ตะกั่วป่า จัดการที่ดี
8 อบต.กะไหล ตะกั่วทุ่ง รางวัลที่ 1
9 อบต.คึกคัก ตะกั่วป่า จัดการที่ดี จัดการที่ดี
  รวม 9
31 จังหวัด : พัทลุง
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.พัทลุง เมืองพัทลุง รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
2 อบต.อ่างทอง ศรีนครินทร์ จัดการที่ดี
3 อบต.มะกอกเหนือ ควนขนุน จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.พญาขัน เมืองพัทลุง จัดการที่ดี
5 อบต.ควนมะพร้าว ควนมะพร้าว จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.ท่ามะเดือ บางแก้ว จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.ร่มเมือง เมืองพัทลุง รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
8 อบต.บ้านนา ศรีนครินทร์ รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.พนางตุง ควนขนุน รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2
10 อบต.โคกม่วง เขาชัยสน รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
11 อบต.เขาเจียก เมืองพัทลุง จัดการที่ดี
  รวม 11
32 จังหวัด : พิจิตร
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.พิจิตร เมืองพิจิตร รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
2 อบต.ทะนง โพทะเล จัดการที่ดี
3 อบต.หัวดง เมืองพิจิตร รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี โล่เกียรติยศ
4 อบต.ท่าหลวง เมืองพิจิตร รางวัลที่ 1
5 อบต.บางคลาน โพทะเล รางวัลที่ 3 รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.สามง่าม สามง่าม จัดการที่ดี
7 อบต.ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
8 อบต.วังทับไทร สากเหล็ก รางวัลที่ 2
9 อบต.หนองปลาไหล วังทรายพูน รางวัลที่ 3
10 อบต.วังกลด บางมูลนาก รางวัลชมเชย
  รวม 10
33 จังหวัด : พิษณุโลก
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทน.พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก รางวัลที่ 1 จัดการดีเด่น จัดการที่ดี จัดการที่ดี โล่เกียรติยศ
2 ทต.บางระกำ บางระกำ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.นิคมพัฒนา บางระกำ จัดการที่ดี
5 อบต.วัดพริก เมืองพิษณุโลก รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.หัวรอ เมืองพิษณุโลก จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก จัดการที่ดี
8 อบต.วังน้ำคู้ นครไทย รางวัลที่ 1
9 อบต.เนินเพิ่ม นครไทย รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1
10 อบต.ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 3
11 อบต.ป่าแดง ชาติตระการ รางวัลชมเชย
12 อบต.แม่ระกา วังทอง รางวัลชมเชย
  รวม 12
34 จังหวัด : ภูเก็ต
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
2 ทม.ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รางวัลชมเชย
3 อบต.ศรีสุนทร ถลาง รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
4 อบต.วิชิต เมืองภูเก็ต รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.ป่าคลอก ถลาง รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.เทพกระษัตรี ถลาง จัดการที่ดี
7 อบต.เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต จัดการที่ดี
  รวม 7
35 จังหวัด : มหาสารคาม
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.นาดูน นาดูน จัดการที่ดี
2 อบต.ยาง บรบือ จัดการที่ดี
3 อบต.หนองแสง วาปีปทุม จัดการที่ดี
4 อบต.วังแสง แกดำ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.เขวา เมืองมหาสารคาม จัดการที่ดี
6 อบต.แวงน่าง เมืองมหาสารคาม รางวัลที่ 3
7 อบต.เกิ้ง เมืองมหาสารคาม รางวัลที่ 3
8 อบต.บัวค้อ เมืองมหาสารคาม รางวัลชมเชย
9 อบต.โดงใหญ่ วาปีปทุม จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย จัดการที่ดี
11 อบต.มะค่า กันทรวิชัย จัดการที่ดี
12 อบต.หนองแสง วาปีปทุม รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2
13 อบต.แคน วาปีปทุม จัดการที่ดี จัดการที่ดี
14 อบต.หนองเรือ นาเชือก จัดการที่ดี
15 อบต.แก้งแก โกสุมพิสัย รางวัลที่ 2
16 อบต.วังแสง แกดำ รางวัลที่ 1
17 อบต.โคกพระ กันทรวิชัย รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
18 อบต.ปะหลาน พยัคภูมิพิสัย รางวัลชมเชย
19 อบต.เขวาไร่ นาเชือก จัดการที่ดี
  รวม 19
36 จังหวัด : มุกดาหาร
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
2 อบต.หนองแคน ดงหลวง รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ รางวัลที่ 2
4 อบต.บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.กกแดง นิคมคำสร้อย รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.บ้านโคก เมืองมุกดาหาร จัดการที่ดี
7 อบต.หนองสูงใต้ หนองสูง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
8 อบต.นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 3
  รวม 8
37 จังหวัด : ยะลา
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทน.ยะลา เมืองยะลา รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการดีเด่น
2 ทม.เบตง เบตง จัดการที่ดี
3 อบต.สะเตงนอก เมืองยะลา รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3
4 อบต.ปุโรง กรงปินัง จัดการที่ดี
5 อบต.เขื่อนบางลาง บันนังสตา จัดการที่ดี
6 อบต.ลำพะยา เมืองยะลา รางวัลที่ 1
7 อบต.บุดี เมืองยะลา รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
8 อบต.ยะหา ยะหา รางวัลที่ 3
9 อบต.ยะต๊ะ รามัน รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
10 อบต.กายูบอเกาะ รามัน จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.บาโงยซิแน ยะหา จัดการที่ดี
  รวม 11
38 จังหวัด : ยโสธร
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.ทรายมูล ทรายมูล จัดการที่ดี
2 อบต.ตาดทอง เมืองยโสธร รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1
3 อบต.หนองคู เมืองยโสธร รางวัลที่ 3
4 อบต.เดิด เมืองยโสธร รางวัลที่ 2
5 อบต.ขุมเงิน เมืองยโสธร จัดการที่ดี
6 อบต.ศรีแก้ว เลิงนกทา จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.กู่จาน คำเขื่อนแก้ว รางวัลที่ 1
8 อบต.ฟ้าหยาด มหาชนะชัย จัดการที่ดี
9 อบต.ห้องแซง เลิงนกทา จัดการที่ดี
10 อบต.ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว รางวัลชมเชย
11 อบต.คำเตย ไทยเจริญ รางวัลที่ 3
12 อบต.บากเรือ มหาชนะชัย รางวัลชมเชย
13 อบต.นาสะไมย์ เมืองยโสธร จัดการที่ดี จัดการที่ดี
  รวม 13
39 จังหวัด : ระนอง
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบต.บางนอน เมืองระนอง รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 อบต.ราชกรูด เมืองระนอง รางวัลที่ 2
3 อบต.ละอุ่นเหนือ ละอุ่น จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.บางริ้น เมืองระนอง รางวัลที่ 1
5 อบต.หาดส้มแป้น เมืองระนอง รางวัลที่ 2
6 อบต.บางหิน กะเปอร์ รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
7 อบต.บางพระเหนือ ละอุ่น จัดการที่ดี
  รวม 7
40 จังหวัด : ระยอง
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทน.ระยอง เมืองระยอง รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 ทต.เมืองแกลง เมืองแกลง รางวัลที่ 2
3 ทต.ปากน้ำประแส แกลง จัดการที่ดี
4 อบต.เชิงเนิน เมืองระยอง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.ตะพง เมืองระยอง รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 3
6 อบต.นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.บ้านค่าย บ้ายค่าย รางวัลที่ 2
8 อบต.บางบุตร บ้านค่าย รางวัลที่ 2
9 อบต.พลา บ้านฉาง จัดการที่ดี
10 อบต.ละหาร ปลวกแดง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
  รวม 10
41 จังหวัด : ราชบุรี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.ราชบุรี เมืองราชบุรี รางวัลที่ 3
2 ทม.ราชบุรี เมืองราชบุรี รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
3 อบต.คูบัว เมืองราชบุรี รางวัลที่ 3
4 อบต.ดอนตะโก เมืองราชบุรี รางวัลชมเชย
5 อบต.บ้านสิงห์ โพธาราม รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
6 อบต.บ้านฆ้อง โพธาราม รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
7 อบต.ลาดบัวขาว บ้านโป่ง รางวัลที่ 2
8 อบต.บ้านบึง บ้านคา จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.หนองอ้อ บ้านโป่ง จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.น้ำพุ เมืองราชบุรี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.หลุมดิน เมืองราชบุรี จัดการที่ดี
12 อบต.จอมบึง จอมบึง จัดการที่ดี
13 อบต.ท่าเคย สวนผึ้ง รางวัลที่ 2
14 อบต.ปากท่อ ปากท่อ รางวัลที่ 3
15 อบต.ด่านทับตะโก จอมบึง รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
16 อบต.แพงพวย ดำเนินสะดวก จัดการที่ดี จัดการที่ดี
  รวม 16
42 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 ทต.เสลภูมิ เสลภูมิ จัดการที่ดี
3 อบต.เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด รางวัลที่ 1
4 อบต.สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
6 อบต.โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.หนองไผ่ ธวัชบุรี จัดการที่ดี
8 อบต.เมืองบัว เกษตรวิสัย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.มะอึ ธวัชบุรี จัดการที่ดี
11 อบต.ดอนโอง โพธิ์ชัย รางวัลที่ 3
12 อบต.โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
13 อบต.บึงเกลือ เสลภูมิ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
14 อบต.ชมสะอาด เมยวดี จัดการที่ดี
15 อบต.เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย จัดการที่ดี
  รวม 15
43 จังหวัด : ลพบุรี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.ลพบุรี เมืองลพบุรี รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
2 ทต.หนองม่วง หนองม่วง จัดการที่ดี
3 ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 1 จัดการดีเด่น จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
4 อบต.ท่าศาลา เมืองลพบุรี จัดการที่ดี
5 อบต.บางพึ่ง บ้านหมี่ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.ห้วยหิน ชัยบาดาล จัดการที่ดี
8 อบต.เขาพระงาม เมืองลพบุรี รางวัลที่ 2
9 อบต.หนองเมือง บ้านหมี่ รางวัลที่ 1
10 อบต.ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี รางวัลชมเชย
11 อบต.ห้วยขุนราม พัฒนานิคม รางวัลที่ 2
12 อบต.ท่าดินดำ ชัยบาดาล รางวัลที่ 3
13 อบต.หัวสำโรง ท่าวุ้ง รางวัลชมเชย
14 อบต.โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
15 อบต.ซับตะเคียน ชัยบาดาล จัดการที่ดี
  รวม 15
44 จังหวัด : ลำปาง
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.ลำปาง เมืองลำปาง จัดการที่ดี
2 ทน.ลำปาง เมืองลำปาง รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
3 ทต.บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 ทต.ดอนไชย งาว จัดการที่ดี
5 ทต.ห้างฉัตร ห้างฉัตร จัดการที่ดี
6 ทต.เกาะคา เกาะคา จัดการที่ดี
7 อบต.ห้างฉัตร ห้างฉัตร จัดการที่ดี
8 อบต.เวียงตาล ห้างฉัตร จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.บ้านเสด็จ บ้านเสด็จ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง จัดการที่ดี
11 อบต.วังพร้าว เกาะคา จัดการที่ดี จัดการที่ดี
12 อบต.ต้นธงชัย เมืองลำปาง รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
13 อบต.ปงเตา งาว จัดการที่ดี
14 อบต.ทุ้งฝาย เมืองลำปาง จัดการที่ดี
15 อบต.บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
16 อบต.นิคมพัฒนา เมืองลำปาง รางวัลชมเชย
17 อบต.วอแก้ว ห้างฉัตร รางวัลชมเชย
18 อบต.บ้านกิ่ว ห้างฉัตร จัดการที่ดี
19 อบต.นาแส่ง เกาะคา จัดการที่ดี
20 อบต.บ้านแวง เมืองลำปาง จัดการที่ดี
21 อบต.ลำปางหลวง เกาะคา รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
22 อบต.ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 2
23 อบต.แจ้ห่ม แจ้ห่ม จัดการที่ดี
24 อบต.นาสัก แม่เมาะ จัดการที่ดี
  รวม 24
45 จังหวัด : ลำพูน
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.ลำพูน เมืองลำพูน รางวัลที่ 1
2 ทต.อุโมงค์ เมืองลำพูน รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 ทต.บ้านกลาง เมืองลำพูน จัดการที่ดี
4 อบต.น้ำดิบ ป่าซาง จัดการที่ดี
5 อบต.ป่าสัก เมืองลำพูน จัดการที่ดี
6 อบต.เวียงยอง เมืองลำพูน รางวัลที่ 1
7 อบต.บ้านกลาง เมืองลำพูน รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
8 อบต.บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.มะเขือแจ้ เมืองลำพูน รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
10 อบต.ทาปลาดุก แม่ทา รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.ทาทุ่งหลวง แม่ทา จัดการที่ดี จัดการที่ดี
12 อบต.ทากาศ แม่ทา จัดการที่ดี
  รวม 12
46 จังหวัด : ศรีสะเกษ
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ จัดการที่ดี
2 อบต.คอนกาม ยางชุมน้อย จัดการที่ดี
3 อบต.น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ รางวัลที่ 2
4 อบต.หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.โรงปราสาท ปรางค์กู่ จัดการที่ดี
6 อบต.พยุห์ พยุห์ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.หนองอึ่ง ราษีไศล จัดการที่ดี
8 อบต.โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ จัดการที่ดี
9 อบต.บัวหุ่ง ราษีไศล จัดการที่ดี
10 อบต.เมืองแคน ราษีไศล จัดการที่ดี
11 อบต.โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
12 อบต.ยาง กันทรารมย์ จัดการที่ดี
13 อบต.กระแชง กันทรลักษ์ รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
14 อบต.จานใหญ่ กันทรลักษ์ รางวัลที่ 3
15 อบต.รุง กันทรลักษ์ รางวัลชมเชย
16 อบต.ดู่ ราษีไศล รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
17 อบต.หนองอึ่ง ราษีไศล รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
18 อบต.เมืองคง ราษีไศล จัดการที่ดี
19 อบต.หนองใหญ่ เมืองจันทร์ จัดการที่ดี
  รวม 19
47 จังหวัด : สกลนคร
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.สกลนคร เมืองสกลนคร จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 ทต.บ้านม่วง บ้านม่วง จัดการที่ดี
3 ทต.อากาศอำนวย อากาศอำนวย จัดการที่ดี
4 ทต.ดอนเขือง สว่างแดนดิน จัดการที่ดี
5 อบต.งิ้วด่อน เมืองสกลนคร รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
6 อบต.กุดเรือคำ วานรนิวาส รางวัลชมเชย
7 อบต.ศรีวิชัย วานรนิวาส รางวัลที่ 1
8 อบต.พรรณานิคม พรรณานิคม จัดการที่ดี
9 อบต.ม่วงไข่ พังโคน จัดการที่ดี
10 อบต.พอกน้อย พรรณานิคม จัดการที่ดี
11 อบต.อากาศอำนวย อากาศอำนวย จัดการที่ดี
12 อบต.ปลาโหล วาริชภูมิ รางวัลที่ 2 รางวัลชมเชย
13 อบต.เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
14 อบต.แร่ พังโคน รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
15 อบต.โพนแพง อากาศอำนวย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
16 อบต.พังโคน พังโคน จัดการที่ดี
17 อบต.ไฮหย่อง พังโคน จัดการที่ดี
18 อบต.นาม่อง กุดบาก รางวัลที่ 2
19 อบต.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ รางวัลที่ 3
20 อบต.บะฮี พรรณานิคม จัดการที่ดี
21 อบต.สว่าง พรรณานิคม จัดการที่ดี
  รวม 21
48 จังหวัด : สงขลา
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทน.สงขลา เมืองสงขลา รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 ทน.หาดใหญ่ หาดใหญ่ รางวัลที่ 2
3 ทต.ควนเนียง ควนเนียง จัดการที่ดี
4 ทต.กำแพงเพชร รัตภูมิ จัดการที่ดี
5 อบต.คอหงษ์ หาดใหญ่ รางวัลที่ 2
6 อบต.ควนลัง หาดใหญ่ รางวัลที่ 3
7 อบต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา จัดการที่ดี
8 ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.น้ำขาว จะนะ จัดการที่ดี
10 อบต.คลองเปียะ จะนะ จัดการที่ดี
11 อบต.สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
12 อบต.ท่าข้าม หาดใหญ่ รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
13 อบต.วังใหญ่ เทพา รางวัลที่ 1
14 อบต.กำแพงเพชร รัตภูมิ รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
15 อบต.บางกล่ำ บางกล่ำ รางวัลชมเชย
16 อบต.วัดจันทร์ สทิงพระ จัดการที่ดี
17 อบต.นาหว้า จะนะ จัดการที่ดี
18 อบต.ทุ่งหมอ สะเดา รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
19 อบต.ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
20 อบต.ม่วงงาม สิงหนคร จัดการที่ดี
  รวม 20
49 จังหวัด : สตูล
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.สตูล เมืองสตูล รางวัลที่ 3
2 ทม.สตูล เมืองสตุล จัดการที่ดี
3 ทต.กำแพง ละงู รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.ควนโพธิ์ เมืองสตูล จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.บ้านควน เมืองสตูล จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.ละงู ละงู รางวัลที่ 1
7 อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
8 อบต.ควนกาหลง ควนกาหลง รางวัลที่ 3
9 อบต.นิคมพัฒนา มะนัง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.แป-ระ ท่าแพ รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
11 อบต.ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง รางวัลที่ 3
12 อบต.ควนโดน ควนโดน จัดการที่ดี
13 อบต.กำแพง ละงู จัดการที่ดี
  รวม 13
50 จังหวัด : สมุทรปราการ
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.แพรกษา เมืองสมุทรปราการ รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
2 อบต.บางเสาธง บางเสาธง จัดการที่ดี
3 อบต.ทรงคนอง พระประแดง จัดการที่ดี
4 อบต.บางเมือง เมืองสมุทรปราการ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.แพรกษา เมืองสมุทรปราการ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.บางแก้ว บางพลี รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1
7 อบต.หนองปรือ บางพลี รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 3
8 อบต.บ้านระกาศ บางบ่อ จัดการที่ดี
9 อบต.บางพลีน้อย บางบ่อ จัดการที่ดี
10 อบต.คลองนิยมยาตรา บางบ่อ จัดการที่ดี
11 อบต.บางพลีใหญ่ บางพลี จัดการที่ดี
  รวม 11
51 จังหวัด : สมุทรสงคราม
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
2 ทต.บางนกแขวก บางคนที จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.ยายแพง บางคนที รางวัลที่ 1
4 อบต.เหมืองใหม่ อัมพวา รางวัลที่ 2
5 อบต.โรงหีบ บางคนที รางวัลที่ 3
6 อบต.บางนางลี่ อัมพวา รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม จัดการที่ดี
8 อบต.ยี่สาร อัมพวา จัดการที่ดี
9 อบต.บางสะแก บางคนที จัดการที่ดี
10 อบต.บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.บางยี่รงค์ บางคนที จัดการที่ดี
12 อบต.บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม รางวัลที่ 2
13 อบต.จอมปลวก บางคนที รางวัลที่ 3
14 อบต.บางพรม บางคนที จัดการที่ดี
  รวม 14
52 จังหวัด : สมุทรสาคร
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 ทน.สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร จัดการที่ดี
3 ทม.กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย
4 อบต.คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
5 อบต.สวนส้ม บ้านแพ้ว รางวัลที่ 2
6 อบต.หลักสาม บ้านแพ้ว จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.หนองนกไข่ กระทุ่มแบน จัดการที่ดี
8 อบต.คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร รางวัลที่ 3
9 อบต.บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร รางวัลที่ 1
10 อบต.โคกขาม เมืองสมุทรสาคร จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.นาดี เมืองสมุทรสาคร รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
12 อบต.สวนหลวง กระทุ่มแบน รางวัลที่ 3
  รวม 12
53 จังหวัด : สระบุรี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.ดอนพุด ดอนพุด จัดการที่ดี
2 ทต.หินกอง หนองแค จัดการที่ดี
3 อบต.ดาวเรือง เมืองสระบุรี รางวัลที่ 1
4 อบต.ไผ่ขวาง บ้านหมอ รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.โคกแย้ หนองแค รางวัลที่ 3 รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
6 อบต.ตลาดน้อย บ้านหมอ จัดการที่ดี
7 อบต.หนองโดน หนองโดน จัดการที่ดี
8 อบต.เจริญธรรม วิหารแดง รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
9 อบต.บ้านหมอ บ้านหมอ จัดการที่ดี
10 อบต.หนองบัว บ้านหมอ จัดการที่ดี
11 อบต.ธารเกษม พระพุทธบาท จัดการที่ดี จัดการที่ดี
12 อบต.หัวปลวก เสาไห้ จัดการที่ดี
13 อบต.จระเข้ หนองแค รางวัลที่ 3
14 อบต.ห้วยทราย หนองแค รางวัลชมเชย
15 อบต.บ้านลำ วิหารแดง จัดการที่ดี
16 อบต.หนองจิก หนองแค จัดการที่ดี
17 อบต.แสลงพัน วังม่วง จัดการที่ดี
18 อบต.ม่วงงาม เสาไห้ จัดการที่ดี
  รวม 18
54 จังหวัด : สระแก้ว
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
2 อบต.ท่าเกษม เมืองสระแก้ว จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.คลองหาด คลองหาด รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
5 อบต.ไทรทอง คลองหาด จัดการที่ดี
6 อบต.คลองหินปูน วังน้ำเย็น รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
7 อบต.หนองหว้า เขาฉกรรจ์ จัดการที่ดี
8 อบต.ทับพริก อรัญประเทศ จัดการที่ดี
9 อบต.พระเพลิง เขาฉกรรจ์ จัดการที่ดี
10 อบต.สระแก้ว เมืองสระแก้ว รางวัลที่ 3
11 อบต.โนนหมากเค็ง วัฒนานคร รางวัลที่ 3
12 อบต.วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น จัดการที่ดี
13 อบต.โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว จัดการที่ดี
  รวม 13
55 จังหวัด : สิงห์บุรี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบต.หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
2 อบต.โพทะเล ค่ายบางระจัน จัดการที่ดี
3 อบต.พระงาม พรหมบุรี รางวัลที่ 2
4 อบต.ท่างาม อินทร์บุรี รางวัลที่ 1
5 อบต.บ้านหม้อ พรหมบุรี จัดการที่ดี
6 อบต.ทับยา อินทร์บุรี รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จักการที่ดี
7 อบต.แม่ลา บางระจันทร์ รางวัลที่ 3
8 อบต.คอทราย ค่ายบางระจัน จัดการที่ดี
9 อบต.ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี จัดการที่ดี
10 อบต.บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี จัดการที่ดี
  รวม 10
56 จังหวัด : สุพรรณบุรี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี จัดการที่ดี
2 อบต.ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี รางวัลที่ 1
4 อบต.ทุ่งคอก สองพี่น้อง รางวัลที่ 2
5 อบต.วังหว้า ศรีประจันต์ รางวัลที่ 3
6 อบต.เขาเดิน เดิมบางนางบวช จัดการที่ดี
7 อบต.พลับพลาไชย อู่ทอง จัดการที่ดี
8 อบต.เดิมบาง เดิมบางนางบวช รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.ต้นตาล สองพี่น้อง รางวัลที่ 2
10 อบต.ย่านยาว สามชุก รางวัลที่ 3
11 อบต.ทะเลบก ดอนเจดีย์ รางวัลชมเชย
12 อบต.วังคัน ด่านช้าง รางวัลชมเชย
13 อบต.รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
14 อบต.บ้านช้าง สองพี่น้อง จัดการที่ดี
  รวม 14
57 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี จัดการที่ดี
2 ทม.สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 ทม.ท่าข้าม พุนพิน รางวัลชมเชย จัดการดีเด่น จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.เสวียด ท่าฉาง จัดการที่ดี
5 อบต.บางโพธิ์ เมืองสุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 3
6 อบต.คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.บ้านส้อง เวียงสระ รางวัลที่ 1 รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
8 อบต.บางเดือน พุนพิน รางวัลที่ 2
9 อบต.ต้นยวน พนม จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ รางวัลที่ 2
11 อบต.ตะกรบ ไชยา รางวัลที่ 3
12 อบต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
13 อบต.ทุ่งหลวง เวียงสระ จัดการที่ดี
14 อบต.มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี จัดการที่ดี
15 อบต.สองแพรก ชัยบุรี จัดการที่ดี
  รวม 15
58 จังหวัด : สุรินทร์
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.สนม สนม จัดการที่ดี
2 ทต.สำโรงทาบ สำโรงทาบ จัดการที่ดี
3 ทต.ท่าตูม ท่าตูม จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.เมืองที เมืองสุรินทร์ รางวัลชมเชย
5 อบต.หมื่นศรี สำโรงทาบ รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
6 อบต.เกาะแก้ว สำโรงทาบ รางวัลชมเชย
7 อบต.แคน สนม จัดการที่ดี
8 อบต.ดม สังขะ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.พรมเทพ ท่าตูม จัดการที่ดี
10 อบต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์ จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.หนองสนิท จอมพระ จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
12 อบต.จอมพระ จอมพระ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
13 อบต.แตล ศรีขรภูมิ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2
14 อบต.ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี รางวัลที่ 2
15 อบต.ตาเมียง พนมดงรัก รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
16 อบต.เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ รางวัลที่ 1
17 อบต.กันตวจระมวล ประสาท รางวัลที่ 3
  รวม 17
59 จังหวัด : สุโขทัย
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.สุโขทัย เมืองสุโขทัย รางวัลชมเชย
2 ทต.กงไกรลาส กงไกรลาศ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.วังไม้ขอน สวรรคโลก จัดการที่ดี
4 อบต.เมืองเก่า เมืองสุโขทัย จัดการที่ดี
5 อบต.ปากแคว เมืองสุโขทัย รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
6 อบต.ไกรใน กงไกรลาศ จัดการที่ดี
7 อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม จัดการที่ดี
8 อบต.ยางซ้าย เมืองสุโขทัย จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.ในเมือง สวรรคโลก รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.กลางดง ทุ่งเสลี่ยม รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.ดงเดือย กงไกรลาศ รางวัลที่ 3 รางวัลชมเชย
12 อบต.หนองจิก คีรีมาศ รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
13 อบต.บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย รางวัลที่ 3
14 อบต.เมืองบางขลัง สวรรคโลก จัดการที่ดี จัดการที่ดี
  รวม 14
60 จังหวัด : หนองคาย
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.หนองคาย เมืองหนองคาย จัดการที่ดี
2 ทม.หนองคาย เมืองหนองคาย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 ทต.ท่าบ่อ ท่าบ่อ รางวัลชมเชย
4 อบต.เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ จัดการที่ดี
5 อบต.พระพุทธบาง ศรีเชียงใหม่ จัดการที่ดี
6 อบต.วัดหลวง พนัสนิคม จัดการที่ดี
7 อบต.รัตนวาปี รัตนวาปี จัดการที่ดี
8 อบต.บ้านต้อน รัตนวาปี จัดการที่ดี
9 อบต.ทับไฮ รัตนวาปี จัดการที่ดี
10 อบตง.แก้งไก่ สังคม จัดการที่ดี
11 อบต.ท่ากกแดง เซกา จัดการที่ดี
12 อบต.นาหนัง โซ่พิสัย จัดการที่ดี
13 อบต.โนนศิลา ปากคาด จัดการที่ดี
14 อบต.ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย จัดการที่ดี
15 อบต.หนองยอง ปากคาด จัดการที่ดี
16 อบต.กุดบง โพนพิสัย จัดการที่ดี
17 อบต.โพนแพง กิ้ง อ.รัตนวาปี จัดการที่ดี
18 อบต.หนองสองห้อง เมืองหนองคาย จัดการที่ดี
19 อบต.หอคำ บึงกาฬ จัดการที่ดี
20 อบต.โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย รางวัลที่ 1
21 อบต.วัดธาตุ เมืองหนองคาย รางวัลที่ 2
22 อบต.สีกาย เมืองหนองคาย รางวัลที่ 2
23 อบต.หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
24 อบต.วัดธาตุ เมืองหนองคาย รางวัลชมเชย
25 อบต.พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี รางวัลที่ 3
26 อบต.จุมพล โพนพิสัย รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
27 อบต.บ้านถ่อน ท่าบ่อ รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
28 อบต.หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ จัดการที่ดี
29 อบต.บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ จัดการที่ดี
30 อบต.บึงกาฬ บึงกาฬ จัดการที่ดี
  รวม 30
61 จังหวัด : หนองบัวลำภู
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.นากลาง นากลาง จัดการที่ดี
2 อบต.โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
3 อบต.หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง จัดการที่ดี
4 อบต.นาดี สุวรรณคูหา จัดการที่ดี
5 อบต.โนนสะอาด ศรีบุญเรือง จัดการที่ดี
6 อบต.ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง จัดการที่ดี
7 อบต.วังทอง นาวัง รางวัลที่ 2
8 อบต.อุทัยสวรรค์ นากลาง รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง รางวัลที่ 2
10 อบต.กุดดู่ โนนสัง รางวัลที่ 3
11 อบต.ยางหล่อ ศรีบุญเรือง จัดการที่ดี
12 อบต.นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู จัดการที่ดี จัดการที่ดี
13 อบต.โนนเมือง นากลาง จัดการที่ดี
  รวม 13
62 จังหวัด : อำนาจเจริญ
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบต.คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน รางวัลที่ 1
2 อบต.สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.ห้วย ปทุมราชวงศา รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
4 อบต.จิกดู่ หัวตะพาน รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
5 อบต.ไม้กลอน พนา รางวัลที่ 3
6 อบต.พระเหลา พนา รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
7 อบต.กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ จัดการที่ดี
8 อบต.นายม เมืองอำนาจเจริญ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.นาเวียง เสนานิคม จัดการที่ดี
10 อบต.หนองแก้ว หัวสะพาน จัดการที่ดี
11 อบต.โพนเมืองทอง หัวตะพาน จัดการที่ดี
  รวม 11
63 จังหวัด : อุดรธานี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทน.อุดรธานี เมืองอุดรธานี รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
2 ทม.หนองบัว เมืองอุดรธานี จัดการที่ดี
3 อบต.หนองเม็ก หนองหาน จัดการที่ดี
4 อบต.นาพู่ เพ็ญ จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.นาข่า เมืองอุดรธานี รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.หายโศก บ้านผือ รางวัลที่ 1
7 อบต.ข้าวสาร บ้านผือ รางวัลชมเชย
8 อบต.กุมภวาปี กุมภวาปี รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
9 อบต.สร้างก่อ กุดจับ รางวัลที่ 3
10 อบต.หนองเม็ก หนองหาน รางวัลที่ 1
11 อบต.โนนสะอาด โนนสะอาด รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
12 อบต.บ้านหยวก น้ำโสม รางวัลชมเชย
13 อบต.บ้านธาตุ เพ็ญ จัดการที่ดี
14 อบต.เพ็ญ เพ็ญ จัดการที่ดี
15 อบต.บ้านขาว เมืองอุดรธานี จัดการที่ดี
16 อบต.เสอเพลอ กุมภวาปี จัดการที่ดี
  รวม 16
64 จังหวัด : อุตรดิตถ์
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ รางวัลที่ 3
2 ทต.หัวดง ลับแล รางวัลที่ 2
3 อบต.คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.หาดสองแคว ตรอน รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.ทุ่งยั้ง ลับแล รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.พญาแมน พิชัย รางวัลที่ 2
7 อบต.ชัยจุมพล ลับแล จัดการที่ดี จัดการที่ดี
8 อบต.ผักขวง ทองแสนขัน รางวัลที่ 3
  รวม 8
65 จังหวัด : อุทัยธานี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.หนองฉาง หนองฉาง จัดการที่ดี
2 อบต.ลานสัก ลานสัก จัดการที่ดี
3 อบต.เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี จัดการที่ดี
4 อบต.หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.น้ำซึม เมืองอุทัยธานี รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
6 อบต./ทต.หาดทนง เมืองอุทัยธานี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
7 อบต.ท่าโพ หนองขาหย่าง รางวัลที่ 2
8 อบต.บ้านไร่ บ้านไร่ รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.หนองกระทุ่ม ทัพทัน จัดการที่ดี จัดการที่ดี
  รวม 9
66 จังหวัด : อุบลราชธานี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.วารินชำราบ วารินชำราบ รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
2 ทม.พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.กุดชมภู พิบูลมังสาหาร จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง จัดการที่ดี
5 อบต.โนนสวาง กุดข้าวปุ้น จัดการที่ดี
6 อบต.เหล่าแดง ดอนมดแดง จัดการที่ดี
7 อบต.นาตาล นาตาล จัดการที่ดี
8 อบต.กองโพน นาตาล จัดการที่ดี
9 อบต.แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ จัดการที่ดี
10 อบต.หนองเต่า ตระการพืชผล จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น จัดการที่ดี
12 อบต.เขื่องใน เขื่องใน รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2
13 อบต.ชีทวน เขื่องใน รางวัลชมเชย
14 อบต.หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
15 อบต.บอน สำโรง รางวัลที่ 3 รางวัลชมเชย
16 อบต.เมืองศรีไค วารินชำราบ จัดการที่ดี
17 อบต.ตบหู เดชอุดม จัดการที่ดี จัดการที่ดี
18 อบต.ก่อเอ้ เขื่องใน จัดการที่ดี
19 อบต.บุ่งหวาย วารินชำราบ จัดการที่ดี
20 อบต.ดอนจิก พิบูลมังสาหาร จัดการที่ดี
  รวม 20
67 จังหวัด : อ่างทอง
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.อ่างทอง เมืองอ่างทอง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 ทม.อ่างทอง เมืองอ่างทอง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 ทต.รำมะสัก โพธิ์ทอง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.นรสิงห์ ป่าโมก จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี ชมเชย
5 อบต.ห้วยไผ่ แสวงหา จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 อบต.เทวราช ไชโย จัดการที่ดี
7 อบต.ราชสถิตย์ ไชโย จัดการที่ดี
8 อบต.คลองวัว เมืองอ่างทอง รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2
9 อบต.บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง รางวัลที่ 3
10 อบต.เอกราช ป่าโมก รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.ชัยฤทธิ์ ไชโย รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
12 อบต.อินทประมูล โพธิ์ทอง จัดการที่ดี
  รวม 12
68 จังหวัด : เชียงราย
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.เชียงราย เมืองเชียงราย จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
2 ทน.เชียงราย เมืองเชียงราย รางวัลที่ 1 รางวัลชมเชย
3 ทต.เวียงเทิง เทิง จัดการที่ดี
4 ทต.เมืองพาน พาน จัดการที่ดี
5 อบต.แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง รางวัลที่ 1 รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
6 อบต.บัวสลี แม่ลาว รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2
7 อบต.เวียง เวียงป่าเป้า รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
8 อบต.ท่าก๊อ แม่สรวย รางวัลที่ 3
9 อบต.เวียง เชียงแสน จัดการที่ดี จัดการที่ดี
10 อบต.ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง จัดการที่ดี
11 อบต.หัวง้ม พาน จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
12 อบต.นางแล เมืองเชียงราย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
13 อบต.ท่าสาย เมืองเชียงราย จัดการที่ดี
14 อบต.เมืองพาน พาน จัดการที่ดี
15 อบต.ดงมะดะ แม่ลาว จัดการที่ดี
16 อบต.ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
17 อบต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า จัดการที่ดี จัดการที่ดี
18 อบต.แม่ยาว เมืองเชียงราย จัดการที่ดี
  รวม 18
69 จังหวัด : เชียงใหม่
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทต.หางดง หางดง จัดการที่ดี
2 ทต.ไชยปราการ ไชยปราการ จัดการที่ดี
3 ทต.เชียงดาว เชียงดาว จัดการที่ดี
4 ทต.แม่โจ้ สันทราย จัดการที่ดี
5 ทต.อมก๋อย อมก๋อย จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
6 ทต.จอมทอง จอมทอง จัดการที่ดี
7 ทต.เมืองงาย เชียงดาว จัดการที่ดี
8 ทต.สุเทพ เมืองชียงใหม่ จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 ทม.เมืองแกนพัฒนา แม่แตง จัดการที่ดี
10 อบต.ดอนแก้ว แม่ริม รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 จัดการดีเด่น จัดการที่ดี จัดการที่ดี โล่เกียรติยศ จัดการดีเด่น
11 อบต.แม่นะ เชียงดาว จัดการที่ดี
12 อบต.หนองแก๋ว หางดง จัดการที่ดี
13 อบต.สบแม่ข่า หางดง จัดการที่ดี
14 อบต.หนองแหย่ง สันทราย จัดการที่ดี
15 อบต.เวียง ฝาง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
16 อบต.เหมืองแก้ว แม่ริม จัดการที่ดี
17 อบต.แม่แฝกใหม่ สันทราย จัดการที่ดี
18 อบต.แม่สา แม่ริม จัดการที่ดี
19 อบต.เชียงดาว เชียงดาว จัดการที่ดี
20 อบต.บ้านปง หางดง จัดการที่ดี
21 อบต.แม่ปั๋ง พร้าว จัดการที่ดี
22 อบต.ขุนคง หางดง จัดการที่ดี
23 อบต.หนองควาย หางดง จัดการที่ดี
24 อบต.หางดง หางดง จัดการที่ดี
25 อบต.บ้านแหวน หางดง จัดการที่ดี
26 อบต.ริมเหนือ แม่ริม จัดการที่ดี
27 อบต.บ่อหลวง ฮอด จัดการที่ดี
28 อบต.เมืองงาย เชียงดาว จัดการที่ดี
29 อบต.บ้านกลาง สันป่าตอง จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
30 อบต.หารแก้ว หางดง จัดการที่ดี
31 อบต.ท่าผา แม่แจ่ม จัดการที่ดี
32 อบต.ทุ่งปี้ แม่วาง จัดการที่ดี
33 อบต.เมืองนะ เชียงดาว จัดการที่ดี
34 อบต.ทุ่งข้างพวง เชียงดาว จัดการที่ดี
35 อบต.สันป่าเปา สันทราย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
36 อบต.ป่าไผ่ สันทราย จัดการที่ดี
37 อบต.สันพระเนตร สันทราย จัดการที่ดี
38 อบต.ปิงโค้ง เชียงดาว จัดการที่ดี
39 อบต.สันโป่ง แม่ริม จัดการที่ดี
40 อบต.ขี้เหล็ก แม่แตง รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
41 อบต.โป่งแยง แม่ริม รางวัลชมเชย
42 อบต.ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
43 อบต.เชิงดอย ดอยสะเก็ด รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี
44 อบต.บ้านหลวง แม่อาย รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
45 อตบ.สันต้นหมื้อ แม่อาย รางวัลชมเชย
46 อบต.สันนาเม็ง สันทราย รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
47 อบต.แม่แรม แม่แรม จัดการที่ดี
48 อบต.ท่าวังพร้าว สันป่าตอง จัดการที่ดี
49 อบต.สันผักหวาน หางดง จัดการที่ดี
  รวม 49
70 จังหวัด : เพชรบุรี
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
2 ทม.ชะอำ ชะอำ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
4 อบต.บางขุนไทร บ้านแหลม รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.บางเก่า ชะอำ รางวัลที่ 3
6 อบต.ดอนยาง เมืองเพชรบุรี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
7 อบต.ท่าไม้รวก ท่ายาง รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
8 อบต.หนองชุมพล ขาย้อย รางวัลที่ 3
  รวม 8
71 จังหวัด : เพชรบูรณ์
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.หล่มสัก หล่มสัก จัดการที่ดี
2 ทต.ชนแดน ชนแดน รางวัลชมเชย จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 อบต.ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี รางวัลชมเชย
4 อบต.นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
6 อบต.วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1
7 อบต.บัววัฒนา หนองไผ่ รางวัลที่ 3 รางวัลชมเชย
8 อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ จัดการที่ดี
10 อบต.พุทธบาท ชนแดน จัดการที่ดี
  รวม 10
72 จังหวัด : เลย
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 ทม.ด่านซ้าย ด่านซ้าย รางวัลชมเชย จัดการดีเด่น จัดการที่ดี
2 ทต.หนองหิน หนองหิน รางวัลที่ 2
3 ทต.ภูเรือ ภูเรือ จัดการที่ดี
4 ทต.ท่าลี่ ท่าลี่ จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.หนองหิน หนองหิน จัดการที่ดี
6 อบต.ศรีสองรัก เมืองเลย จัดการที่ดี
7 อบต.ชัยพฤกษ์ เมืองเลย รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
8 อบต.ผาน้อย วังสะพุง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.ทรัพย์ไพรวัลย์ เอราวัณ จัดการที่ดี
10 อบต.วังสะพุง วังสะพุง จัดการที่ดี
11 อบต.น้ำหมาน เมืองเลย รางวัลที่ 3
12 อบต.เมือง เมืองเลย รางวัลชมเชย
13 อบต.ปวนพุ หนองหิน รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
14 อบต.โคกใหญ่ ท่าลี่ รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี
15 อบต.หนองผือ ท่าลี่ รางวัลชมเชย
16 อบต.โพนสูง ด่านซ้าย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
17 อบต.น้ำสวย เมืองเลย จัดการที่ดี
18 อบต.กกดู่ เมืองเลย จัดการที่ดี
  รวม 18
73 จังหวัด : แพร่
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.แพร่ เมืองแพร่ จัดการที่ดี
2 ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง จัดการที่ดี จัดการที่ดี
3 ทต.เชียงม่วน เชียงม่วน จัดการที่ดี
4 ทต.สอง สอง จัดการที่ดี
5 อบต.แม่คำมี หนองม่วงไข่ จัดการที่ดี
6 อบต.เหมืองหม้อ เมืองแพร่ รางวัลที่ 2 รางวัลชมเชย
7 อบต.หัวเมือง สอง จัดการที่ดี
8 อบต.น้ำชำ สูงเม่น จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
9 อบต.สูงเม่น สูงเม่น จัดการที่ดี
10 อบต.แม่ป้าก วังชิ้น จัดการที่ดี จัดการที่ดี
11 อบต.เวียงทอง สูงเม่น จัดการที่ดี
12 อบต.พระหลวง สูงเม่น จัดการที่ดี
13 อบต.ร่องฟอง เมืองแพร่ รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 2
14 อบต.แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง รางวัลที่ 3 จัดการที่ดี
15 อบต.บ้านปง สูงเม่น รางวัลชมเชย จัดการที่ดี
16 อบต.ต้าผามอก ลอง รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี
  รวม 16
74 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
No รายชื่อ อปท. อำเภอ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
1 อบจ.แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จัดการที่ดี
2 ทต.แม่สะเรียง แม่สะเรียง รางวัลชมเชย
3 อบต.แม่ฮี้ ปาย จัดการที่ดี
4 อบต.ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน จัดการที่ดี จัดการที่ดี
5 อบต.ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน รางวัลที่ 2
6 อบต.สบป่อง ปางมะผ้า จัดการที่ดี
7 อบต.แม่ยวม แม่สะเรียง รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1
8 อบต.แม่สะเรียง แม่สะเรียง รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 3
9 อบต.แม่นาเติง ปาย จัดการที่ดี
10 อบต.บ้านกาศ แม่สะเรียง รางวัลที่ 2 จัดการที่ดี
11 อบต.เวียงเหนือ ปาย จัดการที่ดี จัดการที่ดี
12 อบต.ปางมะผ้า ปางมะผ้า จัดการที่ดี
13 อบต.สบเมย สบเมย จัดการที่ดี
  รวม 13
  รวม อปท. ทั้งหมด 1,087